Posts archive for ธันวาคม, 2019

แจ้งการหยุดเรียนของชั้น ม.4-6

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนของนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จะหยุดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

Read more

กำหนดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more

นศท.จิตอาสาบริการประชาชน

29 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น.โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระนครศรีอยุธยา มณฑลทหารบกที่18 จังหวัดสระบุรี 

Read more

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ Merry Christmas and Happy New Year ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์หน้า

Read more

MOU กับโรงเรียนบางแม่หม้ายฯ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับ

Read more

บันทึก MOU กับโรงเรียนอู่ทอง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับ

Read more

ขบวนพาเหรดกีฬาปาริชาตเกมส์

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ตัวแทนสหวิทยาเขตที่ 5 พระนครศรีอยุธยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาปาริชาตเกมส์” กีฬา

Read more

มอบเกียรติบัตรธนาคารความดี

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบ

Read more

ให้ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.2/10 (สายการเรียนญี่ปุ่น) 2 คน เด็กชายภูรินทร์ ถีระแก้ว และเด็กหญิงภัทราพร ปิ่นเกตุ นำเสนอให้ความรู้คำศัพท์ภาษา

Read more

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

ประกาศสมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปี พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

Read more