Posts archive for เมษายน, 2019

ร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมกิจกรรมการรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 สมาคมผู้บริหาร

Read more

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ตาม

Read more

มอบตัว ประชุมผู้ปกครอง ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2562 ณ หอประชุม

Read more

มอบตัว ประชุมผู้ปกครอง ม.1

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ณ หอประชุม

Read more

ประกาศผลและรายงานตัว ม.1

วันที่ 7 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงทำความ

Read more

ประกาศผลและรายงานตัว ม.4

วันที่ 6 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงทำความ

Read more

การสอบวัดพื้นฐานความรู้ ม.1

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบวัดพื้นฐานความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ คัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา

Read more

กำหนดค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ด้วย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มีความตระหนักในความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีศีล สมาธิ ปัญญา และสามารถนำ

Read more

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเกณฑ์ประเมินการเตรียมความ พร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การ

Read more

ผลจัดโครงสร้างหลักสูตร ม.4

วันที่ 7 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประกาศผลการจัดโครงสร้างหลักสูตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา

Read more