Posts archive for มีนาคม, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

*** ดูห้องสอบ *** โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี

Read more

รางวัลการประกวดบรรยายธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัต ยรรยงลือชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคณะสงฆ์ (ภาค 2 : จังหวัดสระบุรี, จังหวัด

Read more

โครงสร้างหลักสูตร ม.4 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มีการจัดโครงสร้างหลักสูตร สำหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ (ไม่รวมห้องเรียนพิเศษ)

Read more

ยินดีต้อนรับนักการภารโรง ใหม่

ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ของโรงเรียน นายสมศักดิ์ มีสกุล ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักการภารโรง

Read more

ประชุมทำแผนปฏิบัติการ ปี 62

วันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดทำแผนงานในการปฏิบัติงาน ตาม

Read more

ข่าว”โครงการเยาวชนสร้างชาติ”

นางสาวณัฐณิชา หวังดี (พี่แนท) บัณฑิตครูอาสา สถาบันโครงการเยาวชนสร้างชาติ (NBI Youth) ลงพื้นโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Read more

เกียรติบัตรผู้สนับสนุนงาน สสส.

สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

Read more

โล่ โรงเรียนสนับสนุนงาน สสส.

คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้

Read more

ประชุมจัดทำมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดประชุมคณะครูเต็มคณะ เพื่อแบ่งกลุ่มจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายตาม

Read more

กิจกรรมรณรงค์ เลือกตั้ง สส.

ตามที่ มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” โดย

Read more