Currently browsing: ข่าว-ประชาสัมพันธ์

การสลับวันมาเรียนของนักเรียน

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ช่วงเปิดภาคเรียน 1/2563 โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ 

Read more

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปปักเสื้อนักเรียน โดยจำแนกตามห้องเรียน

Read more

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.1

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปปักเสื้อนักเรียน โดยจำแนกตามห้องเรียน

Read more

ให้นักเรียนเดินทางกลับที่ตั้ง

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคน ที่อยู่ต่างจังหวัด ให้เดินทางกลับมาอยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด เพื่อเตรียมความพร้อม

Read more

แผนผังอาคารสอบคัดเลือก ม.1 ม.4

แผนผังอาคารสอบ สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2563 มีจุดรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียน จุดคัดกรอง 

Read more

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

สิ่งที่ผู้สอบทุกคนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2563 ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน 

Read more

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4

ตารางสอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางวิชาการ สำหรับจัดห้องเรียน และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเสนา

Read more

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1

ตารางสอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางวิชาการ สำหรับจัดห้องเรียน และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเสนา

Read more

ยินดีกับ ผอ.ปรัชญา วงษ์พจนี

ขอแสดงความยินดีกับ ครูปรัชญา วงษ์พจนี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ห้องเรียน Facebook Classroom

🔰โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 🔰 จัดให้มีช่องทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลเพิ่มเติม ด้วยห้องเรียนออนไลน์ Facebook Classroom โดยให้ครูและนักเรียนทุกระดับชั้น

Read more