Currently browsing: ข่าว-ประชาสัมพันธ์

กำหนดค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ด้วย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มีความตระหนักในความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีศีล สมาธิ ปัญญา และสามารถนำ

Read more

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเกณฑ์ประเมินการเตรียมความ พร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การ

Read more

ผลจัดโครงสร้างหลักสูตร ม.4

วันที่ 7 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประกาศผลการจัดโครงสร้างหลักสูตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

*** ดูห้องสอบ *** โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี

Read more

รางวัล สพฐ. OBEC AWARDS

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนันทวัฒน์ พุ่มพวง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียนด้าน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

*** ดูห้องสอบ *** โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี

Read more

รางวัลการประกวดบรรยายธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัต ยรรยงลือชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคณะสงฆ์ (ภาค 2 : จังหวัดสระบุรี, จังหวัด

Read more

โครงสร้างหลักสูตร ม.4 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มีการจัดโครงสร้างหลักสูตร สำหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ (ไม่รวมห้องเรียนพิเศษ)

Read more

ยินดีต้อนรับนักการภารโรง ใหม่

ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ของโรงเรียน นายสมศักดิ์ มีสกุล ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักการภารโรง

Read more

เกียรติบัตรผู้สนับสนุนงาน สสส.

สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

Read more