Currently browsing: ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนรู้พอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ด้านการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

Read more

ศูนย์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –NET) ชั้น ม.6

วันที่ 27 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เป็นศูนย์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

Read more

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Read more

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 10 -12 กุมภาพันธ์ 2564 

Read more

สัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 และการเปิดเรียน 100%

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มการเปิดเรียน 100% พร้อมกับมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 […]

Read more

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ยินดีต้อนรับคุณครูสมพิศ เครือโชติ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้ย้ายการดำรงตำแหน่งครูจากโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” มาบรรจุแต่งตั้งที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์& […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอ […]

Read more