Currently browsing: ข่าว-กิจกรรม

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียน

Read more

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะ ผกท.โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” นำนศท.และว่าที่นศท.โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ไปแจกขนมและของเล่นให้แก่เด็กๆในชุมชน

Read more

สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปี 2563

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียน

Read more

สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปี 2563

วันที่ ุ6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียน 

Read more

ร่วมยินดีกับ ผอ.ปรัชญา วงษ์พจนี

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูปรัชญา วงษ์พจนี เนื่องในโอกาส

Read more

ติดตาม การเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ท่านรองฯ นฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 พร้อมด้วยคณะนิเทศก์ เดินทางมาให้กำลังใจ 

Read more

มอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.เสนา

วันที่ 30 มีนาคม 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร ร่วมกับคณะกรรมการ

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง

Read more

จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ม.3 ม.6

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยงคณะกรรมการนักเรียน จัดพิธีแสดงความยินดี จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ในโอกาสที่ ม.3 และ ม.6 กำลังจะจบการศึกษา ประจำปี 2562

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยงานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more