Currently browsing: ข่าว-กิจกรรม

นศท. ร่วมพิธีสวนสนาม ปี 2562

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามประปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา

Read more

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มาเป็นประธานในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาท

Read more

ยินดีกับ คุณครูปิติพร ธรรมวิชา

ชาวโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับ ครูปิติพร ธรรมวิชา (ครูต๊อด) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่  ที่โรงเรียน

Read more

พิธีวางพวงมาลา/ถวายราชสดุดี

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” : ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

Read more

ประชุมครูกลุ่มกิจการนักเรียน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนประจำสัปดาห์ เพื่อปรึกษาหารือกับครูผู้รับผิดชอบงานวินัยนักเรียน สรุปความคืบหน้าในการ

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น ปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น (Japanese Day Camp) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และ

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาจีน ปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chinese Day Camp)(กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ภาษาจีน) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง

Read more

ฉลองนักเรียนรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดพิธีการฉลองรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2561” ให้กับนายนนทวัชร์ ไกรสกุล 

Read more

ศูนย์ศิลปะฯจัดแข่งขันวงสตริง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดการแข่งขันวงสตริง คัดเลือกโรงเรียนตัวแทนจังหวัด

Read more

ร่วมงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ปริศนา สุขสุสาสน์ ตัวแทนครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการใน

Read more