Currently browsing: ข่าว-กิจกรรม

ประชุมทำแผนปฏิบัติการ ปี 62

วันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดทำแผนงานในการปฏิบัติงาน ตาม

Read more

ข่าว”โครงการเยาวชนสร้างชาติ”

นางสาวณัฐณิชา หวังดี (พี่แนท) บัณฑิตครูอาสา สถาบันโครงการเยาวชนสร้างชาติ (NBI Youth) ลงพื้นโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Read more

ประชุมจัดทำมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดประชุมคณะครูเต็มคณะ เพื่อแบ่งกลุ่มจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายตาม

Read more

กิจกรรมรณรงค์ เลือกตั้ง สส.

ตามที่ มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” โดย

Read more

การเข้าค่ายค่ายพักแรม รอบ 2

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล รอบ 2 ณ 

Read more

ฝึกภาคสนาม นศท.ชาย ชั้นปีที่ 2

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 2 (ผลัด 5) โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 

Read more

การอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ

สถาบันเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) มาจัดกิจกรรมการอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ ให้กับนักเรียนชมรมเยาวชนสร้างชาติ และทีมสภานักเรียน โรงเรียน

Read more

ยินดีกับครูกฤษฎา ประเสริฐศรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีหน้าเสาธง กับคุณครูกฤษฎา ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 

Read more

การจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

Read more

มอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 

Read more