Currently browsing: ข่าว-กิจกรรม

มอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.เสนา

วันที่ 30 มีนาคม 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร ร่วมกับคณะกรรมการ

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง

Read more

จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ม.3 ม.6

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยงคณะกรรมการนักเรียน จัดพิธีแสดงความยินดี จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ในโอกาสที่ ม.3 และ ม.6 กำลังจะจบการศึกษา ประจำปี 2562

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยงานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more

รณรงค์ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รณรงค์หน้าเสาธง ชวนเด็กไทยให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกให้ลดน้อยลง 

Read more

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ระบอบ”ประชาธิปไตย” และวิธีการเลือกตั้ง 

Read more

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Read more

พิธีประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา”

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา” ประจำปี 2562 

Read more

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน … โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการนักเรียนเป็น

Read more

กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา 2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

Read more